Põhikiri

EESTI REUMATOLOOGIA SELTSI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Reumatoloogia Selts (edaspidi Selts) on Seltsi liikmete vabatahtlik, mittepoliitiline ja mittetulunduslik ühendus ― eriala- ja teadusselts.

2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat.

3. Selts juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

4. Selts tegutseb avalikes huvides eesmärgiga arendada reumatoloogiat teoreetiliselt ja praktiliselt.

5. Selts teeb koostööd tervishoiuasutustega, vastava uurimissuunaga teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste organisatsioonidega.

6. Seltsi liikmeks vastu võetud isik võib samal ajal olla teiste ühingute liikmeks. Samuti võib Selts ise astuda teiste organisatsioonide, ühingute ja liitude liikmeks nii kodu- kui ka välismaal.

7. Seltsi ametlikuks nimeks on eesti keeles Eesti Reumatoloogia Selts ja inglise keeles Estonian Society for Rheumatology.

II. SELTSI ASUKOHT

8. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

9. Seltsi juhatuse aadress on Pärnu mnt 104, Tallinn 11312. 

III. SELTSI EESMÄRGID JA PÕHIÜLESANDED

10. Seltsi eesmärkideks on:

10.1. reumatoloogia teoreetiliste ja praktiliste küsimuste lahendamine; 

10.2. Seltsi liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmine;

10.3. reumatoloogia teaduslike saavutuste ellurakendamine;

10.4. rahvusvaheliste kontaktide loomine;

10.5 arstikutse prestiiži hoidmine, tõenduspõhise meditsiini, arstieetika ja kollegiaalsuse printsiipide järgimine

11. Oma eesmärkide elluviimiseks täidab Selts järgmisi põhiülesandeid:

11.1. korraldab töökookoosolekuid ja konverentse ettekannetega, mis tutvustavad reumatoloogia kaasaegseid probleeme;

11.2. aitab organiseerida oma liikmete osavõttu kvalifikatsiooni tõstmise kursustest ja muudest koolitustest;

11.3. informeerib muudatustest tervishoiualastes õigusaktides;

11.4. levitab elanikkonna hulgas teadmisi reumaatiliste haiguste ennetamise kohta ning korraldab selleks loenguid ning esinemisi massiteabevahendites, annab välja trükiseid; 11.5. korraldab teaduslikke uuringuid;

11.6. teeb koostööd teiste maade analoogiliste organisatsioonidega;

11.7. tegeleb reumatoloogide resertifitseerimisega.

IV. SELTSI ÕIGUSED

12 Seltsil on oma eesmärkide ja põhiülesannete täitmisel õigus:

12.1 olla vahendajaks Seltsi liikmete ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja muude organisatsioonide vahel tekkinud probleemide lahendamisel;

12.2 teha koostööd teiste ühingute ja meditsiiniühendustega;

12.3 võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnis- ja vallasvara ning väärtpabereid;

12.4 välja anda trükiseid;

12.5 korraldada tasulisi üritusi;

12.6 anda välja stipendiume.

V. SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, SELTSIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

13. Seltsil peab olema vähemalt 12 liiget.

14. Seltsil on tegev-, toetaja- ja auliikmed.

14.1 Seltsi tegevliikmeteks saavad olla reumatoloogid ja teiste eialade arstid, sh seeniorkolleegid.

14.2 Seltsil võivad olla ilma hääleõiguseta juriidilistest isikutest toetajaliikmed. 

14.3 Auliikmed nimetab seltsi üldkoosolek häälteenamusega juhatuse ettepanekul eriliste teenete eest reumatoloogia arendamisel.

15. Seltsi liikmelisus ja liikmeõiguste teostamine ei ole pärandatav ega üleantav. 

16. Kõigil Seltsi liikmetel on liikmekaart, mille annab välja juhatus.

17. Seltsi liikmeteks astumiseks esitab liikmeks astuda soovija Seltsi üldkoosolekule kirjaliku avalduse.

18. Liige võib oma avalduse alusel Seltsist välja astuda vaid majandusaasta lõpul. Seltsist väljaastumise avalduse esitab liige Seltsi juhatusele.

19. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata, kui

19.1 liige ei ole tasunud liikmemaksu ühe aasta jooksul tasumise tähtaja saabumisest arvates;

19.2 liikme tegevus on vastuolus Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega.

20 Seltsi liikme Seltsist väljaarvamise otsustab juhatus.

VI. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

21 Kõigil Seltsi liikmete õigused ja kohustused ei sõltu liikmeks astumise ajast.

22 Seltsi tegevliikmetel on õigus:

22.1 valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse;

22.2 võtta osa Seltsi tegevuse küsimuste arutamisest;

22.3 esitada Seltsi juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ja arupärimisi liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;

22.4 võtta osa Seltsi poolt korraldavatest üritustest;

22.5 astuda kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja.

23. Seltsi toetajaliikmetel on õigus:

23.1 osaleda Seltsi koosolekutel kuni kahe esindajaga ilma hääleõiguseta;

23.2 saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

23.3 vahendada Seltsi tegevliikmetele meditsiinilist ja kommertsiaalset informatsiooni kirjalikult koosolekukaustades ja kodulehekülje selleks ette nähtud osas ning soovi korral kord aastas suulise esitlusena Seltsi koosolekul küllaldase etteteatamisega;

23.4 kasutada tasuta näitusepinda, kui Seltsi koosolekuga seoses toimub meditsiinitoodete näitus.

24. Liikme avalduse alusel võib juhatus vabastada liikme liikmemaksu tasumisest.

25. Seltsi liikmed on kohustatud:

25.1 täitma Seltsi põhikirja;

25.2 maksma kehtestatud tähtaegadel ja suuruse liikmemaksu;

25.3 hoiduma tegevusest, mis on või võib olla vastuolus Seltsi eesmärkidega;

25.4 esitama taotluse ja vajalikud materjalid enda resertifitseerimiseks vastavalt ERS-i juhatuse poolt kehtestatud juhendile (kohustus kehtib tegevreumatoloogidele)

VII. SELTSI ÜLDKOOSOLEK

26. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi liikmete üldkoosolek. 

27. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.

28. Üldkoosoleku pädevus:

28.1 põhikirja muutmine;

28.2 eesmärgi muutmine;

28.3 Seltsi juhatuse liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine;

28.4 Seltsi revisjonikomisjoni liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine; 

28.5 juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise otsustamine või tema vastu nõude esitamise otsustamine;

28.6 juhatuse tegevuse aruande kinnitamine ja revisjoni tulemustele hinnangu. andmine, Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;

28.7 liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kindlaksmääramine;

28.8 Seltsi tegevuse lõpetamise, Seltsi ühinemise ja jagunemise otsustamine.

29. Üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele kirjaliku teatega vähemalt 7 päeva ette.

30. Korralised üldkoosolekud toimuvad neli korda aastas

31. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui vähemalt 1/10 liikmetest on esitanud juhatusele üldkoosoleku kokku kutsumiseks kirjaliku taotluse, kus on ära näidatud üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus.

32. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuavad oma kirjaliku taotlusega ning koosoleku kokkukutsumise põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest või revisjonikomisjon. Juhatus võib erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuda ka omal initsiatiivil.

33. Üldkoosoleku päevakorra valmistab ette juhatus ning selle kinnitab üldkoosolek.

34. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt 1⁄2 liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku sama päevakorraga uuesti kokku hiljemalt ühe kuu jooksul.

35. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel. Esindajaks võib olla teine Seltsi liige.

36. Üldkoosoleku otsused loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liiketest. Isiku valimistel loetakse valitud kandidaat, kes sai üle poolt koosolekul esindatud häälte.

37. Igal liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse algatamist või lõpetamist.

VIII. JUHATUS

38. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja korraldab Seltsi juhatus.

39. Seltsi juhatus on 7- liikmeline.

40. Juhatuse liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek.

41. Seltsi juhatuse liikmeks võib olla Eesti kodanik või Eestis alalist elamisluba omav välismaalane.

42. Juhatuse liikme võib üldkoosolek ametist tagasi kutsuda:

42.1 juhul, kui juhatuse liige on jätnud olulisel määral täitmata oma kohustused Seltsi tegevuse korraldamisel ning juhtimisel;

42.2 juhul, kui juhatuse liige ei ole tervislikul või muul põhjusel võimeline Seltsi tegevust korraldama ning Seltsi juhtima;

42.3 muul olulisel põhjusel.

43. Juhatuse liikme tagasikutsumisel tuleb üldkoosoleku otsuses ära näidata tagasikutsumise põhjus.

44. Juhatuse liikmed nimetatakse 3 aastaks.

45. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe.

46. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes. Juhatus võib võõrandada või asjaõigusega koormata Seltsile kuuluvaid kinnisasju või registrisse kantud vallasasju ilma üldkoosoleku vastava otsuseta.

47. Seltsi juhatus:

47.1 kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette üldkoosoleku päevakorra;

47.2 kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse;

47.3 käsutab Seltsi rahalisi vahendeid ja haldab Seltsi vara;

47.4 kinnitab ametisse tegevdirektori ja määrab kindlaks tegevdirektorile makstava tasu suuruse;

47.5 sõlmib töölepinguid, määrab kindlaks töötasu ja tööülesanded;

47.6 kavandab Seltsi üritusi;

47.7 otsustab Seltsi koostööküsimused teiste organisatsioonidega;

47.8 otsustab Seltsi astumise välismaal asuva organisatsiooni, ühingu, seltsi vms liikmeks;

47.9 lahendab muid Seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei ole käesoleva põhikirjaga või seadustega antud üldkoosoleku ainupädevusse.

48. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

49. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

50. Juhatuse koosolekul võetakse otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe hääl.

IX. REVISJONIKOMISJON

51. Seltsi kontrollorganiks on revisjonikomisjon.

52. Revisjonikomisjon on 3-liikmeline. Revisjonikomisjoni liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei või olla juhatuse liikmed.

53. Revisjonikomisjoni liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad välismaalased.

54. Revisjonikomisjoni liikmed nimetatakse ametisse 5 aastaks. 

55. Revisjonikomisjoni liikmed valivad enda hulgast esimehe.

56. Revisjonikomisjon revideerib vähemalt kord aastas Seltsi organite poolt põhikirjaliste ülesannete täitmist ning Seltsi vara kasutamise, käsutamise ja valdamise otstarbekust.

57. Revisjonikomisjon annab hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele ja tegevusaruandele.

58. Kontrolli läbiviimise kohta koostab revisjonikomisjon revideerimisakti, mille esitab tutvumiseks juhatusele ja üldkoosolekule.

59. Vajadusel määrab Seltsi juhatus audiitorkontrolli läbiviimise.

X. SELTSI VARA

60. Seltsil on õigus olla tsiviilkäibes oleva vara omanik koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

61. Seltsi vara tekib:

61.1 liikmemaksudest;

61.2 varalistest annetustest ja eraldustest;

61.3 tulust, mida Selts saab väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

61.4 muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

62. Seltsi eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Oma vara kasutab Selts põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

63. Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis-või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

64. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest ning liige ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

65. Riik ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest ning Selts ei kanna varalist vastutust riigi varaliste kohustuste eest.

66. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

XI. RAAMATUPIDAMINE

67. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus.

68. Seltsi majandusaasta alguseks on 01.jaanuar ja lõpuks 31.detsember.

69. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

70. Juhatus esitab koostatud aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks. 

71. Aruannetele lisab juhatus revisjonikomisjoni hinnangu.

XII. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

72. Seltsi tegevus lõpetatakse:

72.1 üldkoosoleku otsusel;

72.2 muul seadusest tuleneval alusel.

73. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

74. Kui Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, esitab vastava avalduse lõpetamise registrisse kandmiseks juhatus.

75. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Seltsi üldkoosoleku otsusega ei ole määratud likvideerijateks teisi isikuid.

Kinnitatud üldkoosolekul 25.03.2022

EESTI REUMATOLOOGIA SELTSI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Reumatoloogia Selts (edaspidi Selts) on Seltsi liikmete vabatahtlik, mittepoliitiline ja mittetulunduslik ühendus ― eriala- ja teadusselts.

2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat.

3. Selts juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

4. Selts tegutseb avalikes huvides eesmärgiga arendada reumatoloogiat teoreetiliselt ja praktiliselt.

5. Selts teeb koostööd tervishoiuasutustega, vastava uurimissuunaga teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste organisatsioonidega.

6. Seltsi liikmeks vastu võetud isik võib samal ajal olla teiste ühingute liikmeks. Samuti võib Selts ise astuda teiste organisatsioonide, ühingute ja liitude liikmeks nii kodu- kui ka välismaal.

7. Seltsi ametlikuks nimeks on eesti keeles Eesti Reumatoloogia Selts ja inglise keeles Estonian Society for Rheumatology.

II. SELTSI ASUKOHT

8. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

9. Seltsi juhatuse aadress on Pärnu mnt 104, Tallinn 11312. 

III. SELTSI EESMÄRGID JA PÕHIÜLESANDED

10. Seltsi eesmärkideks on:

10.1. reumatoloogia teoreetiliste ja praktiliste küsimuste lahendamine; 

10.2. Seltsi liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmine;

10.3. reumatoloogia teaduslike saavutuste ellurakendamine;

10.4. rahvusvaheliste kontaktide loomine;

10.5 arstikutse prestiiži hoidmine, tõenduspõhise meditsiini, arstieetika ja kollegiaalsuse printsiipide järgimine

11. Oma eesmärkide elluviimiseks täidab Selts järgmisi põhiülesandeid:

11.1. korraldab töökookoosolekuid ja konverentse ettekannetega, mis tutvustavad reumatoloogia kaasaegseid probleeme;

11.2. aitab organiseerida oma liikmete osavõttu kvalifikatsiooni tõstmise kursustest ja muudest koolitustest;

11.3. informeerib muudatustest tervishoiualastes õigusaktides;

11.4. levitab elanikkonna hulgas teadmisi reumaatiliste haiguste ennetamise kohta ning korraldab selleks loenguid ning esinemisi massiteabevahendites, annab välja trükiseid; 11.5. korraldab teaduslikke uuringuid;

11.6. teeb koostööd teiste maade analoogiliste organisatsioonidega;

11.7. tegeleb reumatoloogide resertifitseerimisega.

IV. SELTSI ÕIGUSED

12 Seltsil on oma eesmärkide ja põhiülesannete täitmisel õigus:

12.1 olla vahendajaks Seltsi liikmete ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja muude organisatsioonide vahel tekkinud probleemide lahendamisel;

12.2 teha koostööd teiste ühingute ja meditsiiniühendustega;

12.3 võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnis- ja vallasvara ning väärtpabereid;

12.4 välja anda trükiseid;

12.5 korraldada tasulisi üritusi;

12.6 anda välja stipendiume.

V. SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, SELTSIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

13. Seltsil peab olema vähemalt 12 liiget.

14. Seltsil on tegev-, toetaja- ja auliikmed.

14.1 Seltsi tegevliikmeteks saavad olla reumatoloogid ja teiste eialade arstid, sh seeniorkolleegid.

14.2 Seltsil võivad olla ilma hääleõiguseta juriidilistest isikutest toetajaliikmed. 

14.3 Auliikmed nimetab seltsi üldkoosolek häälteenamusega juhatuse ettepanekul eriliste teenete eest reumatoloogia arendamisel.

15. Seltsi liikmelisus ja liikmeõiguste teostamine ei ole pärandatav ega üleantav. 

16. Kõigil Seltsi liikmetel on liikmekaart, mille annab välja juhatus.

17. Seltsi liikmeteks astumiseks esitab liikmeks astuda soovija Seltsi üldkoosolekule kirjaliku avalduse.

18. Liige võib oma avalduse alusel Seltsist välja astuda vaid majandusaasta lõpul. Seltsist väljaastumise avalduse esitab liige Seltsi juhatusele.

19. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata, kui

19.1 liige ei ole tasunud liikmemaksu ühe aasta jooksul tasumise tähtaja saabumisest arvates;

19.2 liikme tegevus on vastuolus Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega.

20 Seltsi liikme Seltsist väljaarvamise otsustab juhatus.

VI. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

21 Kõigil Seltsi liikmete õigused ja kohustused ei sõltu liikmeks astumise ajast.

22 Seltsi tegevliikmetel on õigus:

22.1 valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse;

22.2 võtta osa Seltsi tegevuse küsimuste arutamisest;

22.3 esitada Seltsi juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ja arupärimisi liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;

22.4 võtta osa Seltsi poolt korraldavatest üritustest;

22.5 astuda kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja.

23. Seltsi toetajaliikmetel on õigus:

23.1 osaleda Seltsi koosolekutel kuni kahe esindajaga ilma hääleõiguseta;

23.2 saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

23.3 vahendada Seltsi tegevliikmetele meditsiinilist ja kommertsiaalset informatsiooni kirjalikult koosolekukaustades ja kodulehekülje selleks ette nähtud osas ning soovi korral kord aastas suulise esitlusena Seltsi koosolekul küllaldase etteteatamisega;

23.4 kasutada tasuta näitusepinda, kui Seltsi koosolekuga seoses toimub meditsiinitoodete näitus.

24. Liikme avalduse alusel võib juhatus vabastada liikme liikmemaksu tasumisest.

25. Seltsi liikmed on kohustatud:

25.1 täitma Seltsi põhikirja;

25.2 maksma kehtestatud tähtaegadel ja suuruse liikmemaksu;

25.3 hoiduma tegevusest, mis on või võib olla vastuolus Seltsi eesmärkidega;

25.4 esitama taotluse ja vajalikud materjalid enda resertifitseerimiseks vastavalt ERS-i juhatuse poolt kehtestatud juhendile (kohustus kehtib tegevreumatoloogidele)

VII. SELTSI ÜLDKOOSOLEK

26. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi liikmete üldkoosolek. 

27. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.

28. Üldkoosoleku pädevus:

28.1 põhikirja muutmine;

28.2 eesmärgi muutmine;

28.3 Seltsi juhatuse liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine;

28.4 Seltsi revisjonikomisjoni liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine; 

28.5 juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise otsustamine või tema vastu nõude esitamise otsustamine;

28.6 juhatuse tegevuse aruande kinnitamine ja revisjoni tulemustele hinnangu. andmine, Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;

28.7 liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kindlaksmääramine;

28.8 Seltsi tegevuse lõpetamise, Seltsi ühinemise ja jagunemise otsustamine.

29. Üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele kirjaliku teatega vähemalt 7 päeva ette.

30. Korralised üldkoosolekud toimuvad neli korda aastas

31. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui vähemalt 1/10 liikmetest on esitanud juhatusele üldkoosoleku kokku kutsumiseks kirjaliku taotluse, kus on ära näidatud üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus.

32. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuavad oma kirjaliku taotlusega ning koosoleku kokkukutsumise põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest või revisjonikomisjon. Juhatus võib erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuda ka omal initsiatiivil.

33. Üldkoosoleku päevakorra valmistab ette juhatus ning selle kinnitab üldkoosolek.

34. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt 1⁄2 liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku sama päevakorraga uuesti kokku hiljemalt ühe kuu jooksul.

35. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel. Esindajaks võib olla teine Seltsi liige.

36. Üldkoosoleku otsused loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liiketest. Isiku valimistel loetakse valitud kandidaat, kes sai üle poolt koosolekul esindatud häälte.

37. Igal liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse algatamist või lõpetamist.

VIII. JUHATUS

38. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja korraldab Seltsi juhatus.

39. Seltsi juhatus on 7- liikmeline.

40. Juhatuse liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek.

41. Seltsi juhatuse liikmeks võib olla Eesti kodanik või Eestis alalist elamisluba omav välismaalane.

42. Juhatuse liikme võib üldkoosolek ametist tagasi kutsuda:

42.1 juhul, kui juhatuse liige on jätnud olulisel määral täitmata oma kohustused Seltsi tegevuse korraldamisel ning juhtimisel;

42.2 juhul, kui juhatuse liige ei ole tervislikul või muul põhjusel võimeline Seltsi tegevust korraldama ning Seltsi juhtima;

42.3 muul olulisel põhjusel.

43. Juhatuse liikme tagasikutsumisel tuleb üldkoosoleku otsuses ära näidata tagasikutsumise põhjus.

44. Juhatuse liikmed nimetatakse 3 aastaks.

45. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe.

46. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes. Juhatus võib võõrandada või asjaõigusega koormata Seltsile kuuluvaid kinnisasju või registrisse kantud vallasasju ilma üldkoosoleku vastava otsuseta.

47. Seltsi juhatus:

47.1 kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette üldkoosoleku päevakorra;

47.2 kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse;

47.3 käsutab Seltsi rahalisi vahendeid ja haldab Seltsi vara;

47.4 kinnitab ametisse tegevdirektori ja määrab kindlaks tegevdirektorile makstava tasu suuruse;

47.5 sõlmib töölepinguid, määrab kindlaks töötasu ja tööülesanded;

47.6 kavandab Seltsi üritusi;

47.7 otsustab Seltsi koostööküsimused teiste organisatsioonidega;

47.8 otsustab Seltsi astumise välismaal asuva organisatsiooni, ühingu, seltsi vms liikmeks;

47.9 lahendab muid Seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei ole käesoleva põhikirjaga või seadustega antud üldkoosoleku ainupädevusse.

48. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

49. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

50. Juhatuse koosolekul võetakse otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe hääl.

IX. REVISJONIKOMISJON

51. Seltsi kontrollorganiks on revisjonikomisjon.

52. Revisjonikomisjon on 3-liikmeline. Revisjonikomisjoni liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei või olla juhatuse liikmed.

53. Revisjonikomisjoni liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad välismaalased.

54. Revisjonikomisjoni liikmed nimetatakse ametisse 5 aastaks. 

55. Revisjonikomisjoni liikmed valivad enda hulgast esimehe.

56. Revisjonikomisjon revideerib vähemalt kord aastas Seltsi organite poolt põhikirjaliste ülesannete täitmist ning Seltsi vara kasutamise, käsutamise ja valdamise otstarbekust.

57. Revisjonikomisjon annab hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele ja tegevusaruandele.

58. Kontrolli läbiviimise kohta koostab revisjonikomisjon revideerimisakti, mille esitab tutvumiseks juhatusele ja üldkoosolekule.

59. Vajadusel määrab Seltsi juhatus audiitorkontrolli läbiviimise.

X. SELTSI VARA

60. Seltsil on õigus olla tsiviilkäibes oleva vara omanik koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

61. Seltsi vara tekib:

61.1 liikmemaksudest;

61.2 varalistest annetustest ja eraldustest;

61.3 tulust, mida Selts saab väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

61.4 muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

62. Seltsi eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Oma vara kasutab Selts põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

63. Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis-või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

64. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest ning liige ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

65. Riik ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest ning Selts ei kanna varalist vastutust riigi varaliste kohustuste eest.

66. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

XI. RAAMATUPIDAMINE

67. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus.

68. Seltsi majandusaasta alguseks on 01.jaanuar ja lõpuks 31.detsember.

69. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

70. Juhatus esitab koostatud aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks. 

71. Aruannetele lisab juhatus revisjonikomisjoni hinnangu.

XII. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

72. Seltsi tegevus lõpetatakse:

72.1 üldkoosoleku otsusel;

72.2 muul seadusest tuleneval alusel.

73. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

74. Kui Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, esitab vastava avalduse lõpetamise registrisse kandmiseks juhatus.

75. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Seltsi üldkoosoleku otsusega ei ole määratud likvideerijateks teisi isikuid.

Kinnitatud üldkoosolekul 25.03.2022